Privacyverklaring - 03 MVZL

Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Secretariaat
Privacyverklaring
PRIVACY BELEID VAN MODELBAANVERENIGING ZUID-LIMBURG

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming
Op 25 mei 2018  is de nieuwe wet op gegevensbescherming van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. De AVG geeft personen in de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en legt bepaalde verplichtingen op aan instellingen hoe de informatie van personen te verwerken. We hebben ons Privacy beleid bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe vereisten van de AVG.
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Modelbaanvereniging Zuid-Limburg (hierna: “MVZL”) verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van de MVZL, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Secretaris is:
Etiënne Kissels
Bellenkampweg 3       
6438 Oirsbeek       
tel.  046-4421924
Mailadres: secretaris.mvzl@mvzl.nl

1.       Op het aanmeldingsformulier worden de volgende gegevens gevraagd:
Naam*)
Adres**)
Telefoonnummer vast/mobiel ***)
E-mail ****)
Geboortedatum*****)
Type spoorbaan
Vaardigheden
*)        Algemene informatie en administratie / gemeentelijke en landelijke overheden.
**)       Schriftelijke informatie en communicatie / gemeentelijke en landelijke overheden.
***)     Telefoonnummer wordt gebruikt voor snelle persoonlijke communicatie.
         De telefoonnummers worden om die reden ook ter beschikking gesteld aan de overige leden na schriftelijke toestemming van betreffend lid.
****)    Schriftelijke informatie en communicatie.
*****)   Binnen de vereniging hebben we gewone en jeugdleden.
         Tevens moet bij minderjarigen een ouder of voogd mee ondertekenen. Verder voor sociale communicatie.

2. Privacy verklaring MVZL
De MVZL is een vereniging en heeft als doelstelling het beoefenen van spoorwegmodelbouw in de ruimste zin van het woord.
Om als vereniging goed te kunnen functioneren, is het nodig om een goede ledenadministratie te voeren. In deze administratie worden persoonlijke gegevens van leden bijgehouden. Er worden alleen gegevens gevraagd en bewaard, die nodig zijn voor het uitvoeren van de doelstelling.
De benodigde gegevens worden bij aanmelding van een nieuw lid gevraagd. Tevens word op de aanmelding uitgelegd waar de gegevens voor worden gebruikt.
Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door het lid, en indien van toepassing ouder of voogd.
De persoonlijke gegevens worden bewaard bij de secretaris van de vereniging en zijn, voor zo ver zij deze nodig hebben voor hun functie, toegankelijk voor bestuursleden.
De gegevens mogen niet met derden worden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Uitzondering hierop is de dwingende vraag van lokale en/of nationale overheidsinstanties.
De leden hebben altijd het recht om hun gegevens in te zien en of te wijzigen. Indien door derden informatie wordt gevraagd, word dit teruggekoppeld naar de leden.

3.       Publicaties
Tijdens de clubavond en tentoonstellingen worden regelmatig foto’s en video opnamen gemaakt door de vereniging. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden.

4.       E-mail berichtgeving
De MVZL gebruikt je e-mailadres voor correspondentie. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, aankondiging activiteiten en verenigingscorrespondentie.

5.        Bewaartermijnen
De MVZL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
Door de secretaris wordt wel een lijst bijgehouden wie tijdens het bestaan van de vereniging lid is geweest. Dit zonder verdere persoonlijke gegevens. Dit vanwege historisch perspectief.

6.        Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de MVZL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu